Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise tingimused

Kasutades Eling Service OÜ teenuseid annab klient (edaspidi Andmesubjekt) nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Eling Service OÜ teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole Eling Service OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik.

Isikuandmete vastutav töötleja on Eling Service OÜ juhatuse liige Erik Dederer, Kraavi tn 75, Tallinn, Harju maakond, 11215, Eesti Vabariik, E-post info@eling.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib vajadusel volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmist.

Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel.

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Andmesubjekti isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

Töötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Andmesubjektil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Andmesubjektil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.